دل شکسته...

خوبــم … باور کنیــد... اشکها را ریخته ام… غصه ها را خورده ام... نبودن ها را شمرده ام ... این روزها که می گذرد ...خالــی ام ... خالــی ام از خشم ،دلتنگــی ،نفرت و حتی از عشق ، خالــی ام از احساس ! شاید مرگ مرا در آغوش گرفته باشد

مهر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
بهمن 91
1 پست
مهر 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست